Trang chủ / / Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào

Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào

Ngày đăng

Ngày 25/7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định số 1257/QĐ-SGDĐT về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các thủ tục hành chính sau:

1. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (thủ tục số 1 phần A mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND).

2. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông (thủ tục số 8 mục I phần A Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND).

Nội dung chi tiết xin xem trong tệp đính kèm./.

 Tải file thứ 1/3: 20230725-1257-qd-sgd_2672.pdf